2-3-720x480

: مدیر عامل

جناب جمشید ملک اعلایی

m-37-600x480

 : مدیریت بازرگانی

شهرام رستمی

1-4-720x480

 : عضو هیات مدیره 

سرکار خانم صندوق دار

3-3-720x480

از راست

بازرس و مدیریت داخلی : میلاد رفعتی

 کارشناس فروش : حمیدرضا رستمی

مدیر نمایشگاه : علی قاسمی

مدیریت فروش : محمدرضا رستمی