لوله pvc (مخصوص بتن)
December 4, 2016
لوله خم سرد
December 6, 2016

لوله خم گرم

لوله خم گرم

     ردیف

         سایز           وزن (گرم)                  ضخامت جداره                    توضیحات
      ۱         ۱/۸*۲۰             ۹۰۰                        ۱/۸                ۲۰  معادل ۱۳
      ۲           ۲*۲۰            ۱۰۰۰                          ۲                ۲۰ معادل ۱۳
      ۳           ۲*۲۵            ۱۲۰۰                          ۲                ۲۵ معادل ۱۶
      ۴         ۱/۸*۳۲            ۱۵۰۰                         ۱/۸                ۳۲ معادل ۲۱
      ۵         ۱/۸*۴۰            ۱۹۰۰                         ۱/۸                ۴۰ معادل ۲۹
      ۶         ۱/۸*۵۰            ۲۴۰۰                         ۱/۸                ۵۰ معادل ۴۲
      ۷         ۲/۴*۶۳           ۲۴۰۰                         ۲/۴                ۶۳ معادل ۴۸