لوله خم سرد
December 6, 2016
قیمت لوله پلیکا
لوله پولیکا
January 14, 2017

زانوی pvc

زانوی pvc

         ردیف           سایز            مشخصات فنی                              شرح کالا
           ۱             ۲۰             مصرف برقی                          کوتاه معادل ۱۳
           ۲             ۲۰             مصرف برقی                         عصائی  معادل ۱۳
           ۳            ۲۰             مصرف برقی                      دو طرف بلند معادل ۱۳
           ۴            ۲۵             مصرف برقی                          کوتاه  معادل ۱۶
           ۵            ۲۵             مصرف برقی                        عصائی  معادل ۱۶
           ۶            ۲۵             مصرف برقی                     دو طرف بلند معادل ۱۶
           ۷            ۳۲             مصرف برقی                         کوتاه  معادل ۲۱
           ۸            ۳۲             مصرف برقی                        عصائی معادل ۲۱
           ۹            ۴۰             مصرف برقی                             معادل ۲۹
          ۱۰            ۵۰             مصرف برقی                             معادل ۴۲
          ۱۱            ۶۳             مصرف برقی                              معادل ۴۸