: مدارک استاندارد کسب شده

(تست شعله) Flame test

(طول لوله)      Length of pipe  ۱۰+-۶۷۵

)زمان(                     ۳۵’’                                  time

)روش آزمون(                    Test Method

قرار دادن نمونه در محفظه     Put the sample in the chamber

Put a white handkerchief in the bottom chamber

قرار دادن دستمال سفید در قسمت پایینی محفظه

The flame is applied to the sample at 45 °  for 35 second

اعمال شعله به نمونه با زاویه ۴۵ درجه به مدت ۳۵ ثانیه

sample of non-combustible or shutdown after 35 seconds

عدم اشتعال نمونه یا خاموش شدن پس از ۳۵ ثانیه

Lack of burning cloth

عدم سوختن دستمال مخصوص

1-5-480x720

Bending خمش  نام آزمون:Test name

Test conditions شرایط آزمون:

 طول لولهlenght of pipe   ۵۰۰mm

coil diameter  (قطر لوله) : ۱mm lesser than inner diameter

Test Method:روش آزمون

Put samples with the spring along in the refrigerator for 2 hours in -15 temp.

قرار دادن نمونه به همراه فنر داخل آن در یخچال به مدت ۲ ساعت با دمای -۱۵

Bend the pipe with a spring inside the device after leaving the fridge test.

خم کردن لوله به همراه فنر داخل آن در دستگاه آزمون پس ازخروج از یخچال

After release sample should be in 90 degree.

پس از آزاد شدن نمونه باید دارای زاویه ۹۰ باشد

Springs should be removed without damaging or harming the samples.

فنر باید بدون آسیب دیدن یا آسیب رساندن به نمونه خارج شود

Passing the index of the sample

عبوردادن شاخص از نمونه

The absence of ruptures and cracks

عدم وجود گسیختگی و ترک

استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی

Dielectric strength and insulation resistance

Test condition

شرایط آزمون

Lent of pipe 1mm+- 10mm

Environment Temp 23+-2 c

Test method:

Close one end of the pipe with insulating material

بستن یک سر لوله با مواد عایقی مناسب

Put the pipe in the brine solution so that 100 m of that be out of the water surface.

Pouring brine into the pipe

ریختن آب نمک در داخل لوله

Put the two electrodes, one in a tub of brine and one in pipe containing brine.

قرار دادن ۲ الکترود یکی در وان آب نمک و یکی در لوله حاوی آب نمک

Establishment of Voltage between the electrodes after  ۲۴ h.

برقراری ولتاژ بین دو الکترود بعد از۲۴ ساعت

Voltage gain  ۱۰۰۰ to 2oooand maintain it for 15 min.

افزایش ولتاژ از ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ وبرقراری ولتاژ تا ۱۵ دقیقه.

Establishment of 500 voltage to two heads of electrodes.

Test name :press

نام آزمون

 Test condition:

شرایط آزمون

طول لوله :۲۰۰

دما:۲۰۰

Test method:

Measurement the outer diameter of sample

اندازه گیری قطر بیرونی نمونه

Increase pressure to 750 for 30 s.

افزایش فشار به میزان ۷۵۰ به مدت ۳۰ دقیقه

Keep the force for 60s.

اعمال نیرو به مدت ۱۵ ثانیه

Measurement the outer diameter without removeing the pressure.

اندازه گیری قطر بیرونی نمونه بدون برداشتن فشار

Measurement the outer diameter of the sample after removing the pressure for 60 s.

اندازه گیری قطر بریرونی بعد از برداشتن فشار و گذشت ۶۰ ثانیه.

When the test got finished no tracs should be appear.