۲

مدیر عامل :

جناب جمشید ملک اعلایی

m-37

مدیریت بازرگانی :

شهرام رستمی

۱

عضو هیات مدیره :

سرکار خانم صندوق دار

۳

از راست :

بازرس و مدیریت داخلی : میلاد رفعتی

 کارشناس فروش : حمیدرضا رستمی

مدیر نمایشگاه : علی قاسمی

مدیریت فروش : محمدرضا رستمی