مراحل بسته بندی کالا های تولیدی در شرکت لوله سازان ستاره سمنان

1

۱

2

r51

3

r41

4

r12

5

r15

6

۶